Menü Bezárás
Imádom a Könyveket logo

Adatkezelési tájékoztató
és Általános Szerződési Feltételek

Az imadomakonyveket.hu weboldal látogatására és a szolgáltatások megrendelésére, valamint az online képzésekre jelentkezés esetén irányadó általános jogi elvek és szerződési feltételek:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató és Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Baranyai Anikó EV (a továbbiakban: „IK”) által üzemeltetett www.imadomakonyveket.hu domain néven elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül a feliratkozásokra, a meghirdetett szolgáltatások megrendelésére, az online és offline képzésekre történő jelentkezésekre és a képzéseken történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, ennek keretében a feliratkozó, a megrendelő és a képzésre jelentkező személyek (a továbbiakban: „Jelentkező”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (az IK és Jelentkező a továbbiakban együttesen: „Felek”).

A megrendeléssel egyidőben és a képzésre történő jelentkezéssel a Jelentkező kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Amennyiben a Jelentkező a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, a megrendelése érvényét veszti és a képzésre nem jelentkezhet, és azon nem vehet részt.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. Szolgáltató: a Weboldalon elérhető szolgáltatások és online képzések esetében az “IMÁDOM A KÖNYVEKET” – Baranyai Anikó EV (Postázási cím: 1071 Budapest, Dózsa György út 14. fsz.1);  Elektronikus levélcím: info@imadomakonyveket.hu; Adószám: 66690911-1-40).

1.2. Felhasználónak minősül az IK bármely látogatója.  Felhasználó az IK szolgáltatása bármely elemének használatának megkezdésével elfogadja a jelen jogi nyilatkozat rá vonatkozó feltételeit.

1.3. A jelen ÁSZF a feliratkozásokra, a szolgáltatás megrendelésekre, és a képzésekre történő jelentkezéssel kapcsolatban teljes körűen szabályozza az IK és a Jelentkező jogait és kötelezettségeit.

1.4. Az IK kijelenti, a Jelentkező pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt az IK és a Jelentkező között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (szolgáltatás megrendelés, képzésre történő jelentkezés online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.

1.5. A Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások megrendelése elektronikus úton történik, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon.

1.6. A Weboldalon keresztül a Képzésekre elektronikus úton lehet jelentkezni, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon.

1.7. A Felek között a szolgáltatások megrendelésére, valamint a képzésen történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés IK általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető.
A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket az IK a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőig őriz.
A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

1.8. A megrendelés, valamint a jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Jelentkező felel. Az IK kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.
Az elküldött jelentkezést érintő adatok módosítására az info@imadomakonyveket.hu  e-mail címen van lehetőség.

2. Jelentkezés
2.1. A Jelentkező a Weboldalon meghirdetett szolgáltatásokkal és képzésekkel kapcsolatos részletes információkat az adott szolgáltatásra, valamint képzésre vonatkozó oldalon érheti el. Amennyiben bármelyikkel kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az info@imadomakonyveket.hu e-mail címen.

2.2. Az egyes szolgáltatásokért, valamint a képzéseken történő részvételért fizetendő díj az adott szolgáltatás, valamint képzés oldalán kerül feltüntetésre. A szolgáltatások igénybevételéért, valamint a képzésen történő részvételért fizetendő (áfa mentes) díj is az adott oldalakon található.

2.3. Díjazás

2.3.1. A képzési díj egy kurzus egészére vonatkozik, azzal együtt közös, nem részekre osztható és nem felosztható egységet képez. Ezt az esetleges részletfizetési lehetőség sem teszi semmissé.
A részletfizetési lehetőség kizárólag és csakis a Jelentkezőnek adott fizetési könnyítés.

2.3.2. A szolgáltatási díj nem részekre osztható és nem felosztható egységet képez. A szolgáltatás nyújtása, csak és kizárólag a szolgáltatás díjának teljes egészében történő megfizetése után vehető igénybe. Ezt az esetleges részletfizetési lehetőség sem teszi semmissé.
A részletfizetési lehetőség kizárólag és csakis a Jelentkezőnek adott fizetési könnyítés.

2.3.3. A szolgáltatások, valamint a képzések részvételi díjának változtatási jogát az IK fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül azon szolgáltatások megrendelését, valamint a képzések részvételi díját, amelyekre vonatkozóan a Jelentkező a megrendelését/jelentkezését már elküldte, a Jelentkező tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet a megrendelés/jelentkezés elküldésekor lát az oldalon.

2.4. Amennyiben a Weboldalon az IK minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, az IK nem köteles a szolgáltatást szolgáltatni, valamint a képzésen történő részvételt hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Jelentkező elállhat vásárlási szándékától.

2.5. Megrendelés / Jelentkezés elfogadása

2.5.1. A Weboldalon keresztül elküldött megrendelést, jelentkezést az IK csak akkor fogadja el, ha a Jelentkező az adott szolgáltatásnál, valamint képzésnél elhelyezett email-címre írva a jelentkezéshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul megadott.

2.5.2. Az IK-t a Jelentkező által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.5.3. Az IK fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket indoklás nélkül visszautasítson. 16 éven aluliak jelentkezését szülői kíséret, felügyelet mellett fogadjuk csak el.

2.6. A jelentkezés menete

2.6.1. A Jelentkező az adott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét két úton jelezheti:
– az info@imadomakonyveket.hu email-címre írva,  első alkalommal elegendő az email-címét és az adott szolgáltatás megnevezését megírnia.
– illetve a szolgáltatást bemutató oldalán található űrlap hiánytalan és pontos kitöltésével.

2.6.1.1. A Jelentkező a szolgáltatás megrendelés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését.

2.6.1.2. A megrendeléssel egy időben fizetési kötelezettség is keletkezik.

2.6.2. A Jelentkező az adott Képzésre vonatkozó igényét két úton jelezheti:
– az info@imadomakonyveket.hu email-címre írva,  első alkalommal elegendő az email-címét és az adott Képzés nevét megírnia.
– illetve a képzés oldalán található űrlap hiánytalan és pontos kitöltésével.

2.6.2.1. A Jelentkező a jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését.

2.6.2.2. A jelentkezéssel egy időben fizetési kötelezettség is keletkezik.

2.6.3. Az IK a megrendelés, valamint a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Jelentkező által megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megrendelést, és a további részletes információkat.

2.6.3.1. Az e-mailes jelentkezőnek előzetes visszaigazolást küldünk, amely tartalmazza a jelentkezés adatait, valamint a banki adatokat. A Jelentkezőnek ezután a számlázáshoz meg kell adnia a számlázási adatokat is. Amennyiben a visszaigazolásban, szereplő adatokban a Jelentkező bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt jelezheti az IK felé az info@imadomakonyveket.hu e-mail címen.

2.6.3.2. A Jelentkezőnek a megrendelt szolgáltatás, valamint a képzés részvételi díjat a visszaigazoló e-mailben írt határidőn belül kell megfizetnie, az e-mailben található számlaszámra történő átutalással.

2.6.3.3. Szerződés a Felek között a Jelentkező által befizetett díj befizetésével és annak IK banki számláján történő megjelenésével keletkezik. A részvételi díj IK-hoz történő beérkezését követően a Jelentkező a véglegessé vált jelentkezéséről e-mail útján visszaigazolást kap.

3. Fizetési feltételek
A Jelentkező a megrendelt szolgáltatás, valamint a képzés részvételi díjat az IK jelentkezést visszaigazoló e-mailben írt bankszámlaszámra történő átutalással, vagy az űrlapon elérhető bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki.
A részvételi díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a részvételi díj összege az IK bankszámlájára megérkezik.

KÉPZÉS

4. A Felek jogai és kötelezettségei
4.1. A Jelentkező jogai és kötelezettségei

4.1.1. A Jelentkezőnek jogában áll a Képzésen részt venni, és az átadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni. A Képzés anyagát az IK elektronikus formában bocsátja a részt vevő Jelentkező rendelkezésére. A Képzés anyagait a Jelentkező másokkal nem oszthatja meg, nem adhatja kölcsön, sem bérbe vagy haszonbérbe. A Jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

4.1.2. A Képzésen a Felek email-levezése nem nyilvános, azt másokkal megosztani vagy annak bármely részét és egészét bármely formában közreadni tilos.

4.1.3. A Képzésen részt vevő Jelentkező nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a képzés oktatóit, illetve az IK jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.

4.2. Az IK jogai és kötelezettségei

4.2.1. A befizetett részvételi díjat a részvétel lemondása esetén az IK abban az esetben téríti vissza, ha a Jelentkező a lemondás tényét a Képzés megkezdése előtt min. 7 nappal korábban e-mailen jelzi. A Képzés megkezdése után a részvételi díj nem jár vissza.

4.2.2. A Képzés és részvétel 5 napon belüli lemondására a Jelentkező az 5.000 Ft (áfa mentes) adminisztrációs díj megfizetése mellett jogosult. Lemondás esetén IK az adminisztrációs díjjal csökkentett részvételi díjat téríti vissza.

4.2.3. A Képzés és részvétel 2 napon belüli lemondására a Jelentkező az 5.000 Ft (áfa mentes) adminisztrációs díj megfizetésén túl további bánatpénz megfizetésére kötelezett. Lemondás esetén IK a befizetett díj 50%-nak megfelelő részvételi díjat téríti vissza.

4.2.4. A Képzésen való részvétel képzési napon történő lemondása esetén a Jelentkező nem jogosult a képzési díj visszatérítésére.

4.2.5. Az IK megtagadhatja a részvételt attól a Jelentkezőtől, akinek a részvételi díja nem érkezett meg az IK bankszámlájára.

4.2.6. Az IK-nak jogában áll a Képzést törölni, amennyiben az oktató a Képzés megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. Az IK vállalja, hogy ilyen esetben a jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti a Képzés elmaradásáról és a Képzésre jelentkezők részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül.

SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉS

5. A Felek jogai és kötelezettségei
5.1. A Jelentkező jogai és kötelezettségei

5.1.1. A Jelentkezőnek jogában áll a megrendelt (kifizetett) szolgáltatást igénybe venni, és az átadott anyagokat saját célra felhasználni. A szolgáltatást az IK elektronikus formában bocsátja a Jelentkező rendelkezésére. A Jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

5.1.2. A Felek email-levezése nem nyilvános, azt másokkal megosztani vagy annak bármely részét és egészét bármely formában közreadni tilos.

5.1.3. A Jelentkező nem tanúsíthat olyan magatartást, amely az IK jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.

5.2. Az IK jogai és kötelezettségei

5.2.1. A befizetett szolgáltatási díjat a megrendelés lemondása esetén az IK abban az esetben téríti vissza, ha a Jelentkező a lemondás tényét a szolgáltatás megkezdése előtt min. 2 nappal korábban e-mailen jelzi. A szolgáltatás megkezdése után a díj nem jár vissza.

5.2.2. Az IK megtagadhatja a szolgáltatást attól a Jelentkezőtől, akinek a szolgáltatási díja fizetési határidőig nem érkezett meg az IK bankszámlájára.

5.2.3. Az IK-nak jogában áll a szolgáltatás biztosítását visszamondani, amennyiben az azt elvégző munkatárs akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. Az IK vállalja, hogy ilyen esetben a jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti a szolgáltatás kimaradásáról és a szolgáltatás díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül.

TAGSÁG

6. IK Klub
6.1. Az IK Klub (továbbiakban: KLUB) tagságára ugyanazok a jogok és kötelezettségek, valamint felhasználási feltételek vonatkoznak, mint a kurzusokon résztvevőkre.

6.2. A KLUB tagjának bármely nagykorú, természetes személy jelentkezhet. A klubtagság a 45 000 forint éves tagsági díj befizetésével jön létre. A tagfelvételt a KLUB indoklás nélkül megtagadhatja. A klubtag a klubtagságát bármikor és indoklás nélkül megszüntetheti, de a tagdíj visszafizetésére nincs mód, azt nem kérheti vissza.

6.3. A klubtag az éves tagdíj fejében ingyenesen elvégezhet egy egész napos / vagy 3×3 órás kurzust (a kreatív írás, regényírás, dialógusírás kurzus közül választva). Ezen esetre a képzésekre vonatkozó, jelen dokumentumban olvasható szabályok és feltételek vonatkoznak.

6.4. A KLUB tagja 15 százalék engedményt kap bármely további képzésre és a nyílt workshopokra való jelentkezésekor. Ezen esetekre is a képzésekre vonatkozó, jelen dokumentumban olvasható szabályok és feltételek vonatkoznak.

7. Jótállás, szavatosság, elállási jog
7.1. Tekintettel arra, hogy a termékek (szolgáltatás és képzés) részben/egészben elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal.

7.2. IK felhívja a Jelentkezők figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet pontjára, az említett Korm. Rendelet 29. § szerinti elállási jog a Jelentkezőt/Felhasználót nem illeti meg. A szolgáltatás nyújtásának, valamint a képzés megkezdését követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód.

8. Felelősség
8.1. IK weboldalának – szolgáltatás és képzés – tartalma tájékoztató jellegű, az adatok és az információk saját célú felhasználása a felhasználó felelősségére történhet. Ugyanakkor IK törekszik a weboldalon megjelenő formációk szakszerű tartalommal történő elhelyezésére és frissítésére.

8.2. Mindazonáltal, hogy IK legjobb tudása szerint támogatja a Jelentkezőt önismerete és íráskészsége fejlesztésében, képességeinek és lehetőségeinek feltárásában, az önmegvalósításában, a weboldalon, illetve a szolgáltatások, képzések keretében átadott ismeretek és tanácsok nem jelentenek garanciát vagy ígéretet a Jelentkező életében történő tényleges változások elindításához vagy bekövetkezéséhez. Ez ugyanis számos egyéni tényező, illetve a Jelentkező saját személyes elhatározásának, aktív közreműködésének és munkája eredményének függvénye.

8.3. A Jelentkező  a weboldal, illetve a szolgáltatások, valamint a képzések igénybevételével, használatával egyidejűleg jelen ÁSZF elfogadásával megérti és tudomásul veszi, hogy IK nem felelős és IK semmilyen módon nem vállal felelősséget a Jelentkező sikereiért vagy kudarcaiért. Kizárólag Jelentkező felelős önmagáért és azokért a döntésekért, tettekért és eredményekért az életben, amelyeket meghoz és elér.

9. Adatvédelem
9.1. Az IK a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. Az IK részletes Adatkezelési tájékoztatóját megtalálja Weboldalunkon. Jelentkező a szolgáltatás igénybevételére, valamint a képzésre történő jelentkezéssel hozzájárulást ad személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.

10. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat
10.1. A Jelentkező a Weboldallal, a Weboldalon meghirdetett szolgáltatásokkal, képzésekkel, elküldött megrendeléseivel, jelentkezéseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén az IK ügyfélszolgálatához fordulhat a Weboldalról elérhető info@imadomakonyveket.hu e-mail címen.

10.2. A Jelentkezőnek az IK által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton az info@imadomakonyveket.hu e-mail címen. A beérkezett panaszokat 30 napon belül elbíráljuk és a Jelentkező által megadott elérhetőségen a Jelentkezőt írásban értesítjük az eredményről.

10.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben az IK és Jelentkező között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az IK-val való tárgyalások során nem rendeződik,  Jelentkező a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az IK székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Jelentkező számára:

− Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
− Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

− Bírósági eljárás kezdeményezése.

11. Egyebek
11.1. Az IK megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért,  illetve megszakítás nélküli működéséért.

11.2. Az IK a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Jelentkezők tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő Képzésre jelentkezés feltételezi a Jelentkező részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

11.3. Az IK nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Jelentkezőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

11.4. Az IK a jelentkezés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Jelentkező részére. Az IK nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

– Ha bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be.
– A Jelentkező számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

11.5. A Weboldalon történő Képzésre jelentkezés tekintetében a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), Jelentkező általi részvétel esetén a Jelentkező és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak. 11.5. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos.

11.6. Az IK bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

11.7. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.

Budapest, 2018. május 18.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT